Aanwezigheden en Attesten

 AANWEZIGHEDEN en ATTESTEN

 

Beste leerling, beste ouder,

In de Academie worden de aanwezigheden sinds 3 jaar digitaal bijgehouden. Sinds dit schooljaar zullen er een aantal bijkomende attesten geldig zijn om je afwezigheid te laten wettigen.

 Algemene richtlijn:


Alle leerlingen die ingeschreven zijn in de Academie tonen hun engagement door aanwezig te zijn. Een leerling moet 2/3de van de lessen aanwezig zijn om als regelmatige leerling mee te tellen in de telling door de verificatie. Uiteraard zijn er omstandigheden waarin je eens niet kan aanwezig zijn. Hieronder kan je alle info vinden en uiteraard zijn er ook de leraren om jullie verder te informeren.
Ben je door ziekte afwezig en heb je een ziektebriefje van de dokter, bezorg dan een kopie of foto van het attest aan de leraar. De attesten die in aanmerking komen voor een gewettigde afwezigheid:

 • Ziekte

 • Afwezig wegens schoolverplichtingen

 • Afwezig wegens beroepsverplichtingen

 • Bij een begrafenisplechtigheid of huwelijk van een naaste

 • Op feestdagen van de religie of levensbeschouwing

 • Als de school onbereikbaar of ontoegankelijk is

 • Door een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank

 • Door maatregelen van de bijzondere jeugdzorg

 • Bijwonen van een familieraad

 • Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, tornooi of wedstrijd als topsport belofte of als topsporter met een A- of B-statuut.

 • Actief deelnemen aan een culturele manifestatie als je een top kunstenstatuut A of B hebt voor het betrokken schooljaar.

 • Bij deelname aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs

 • Bij afwezigheid door zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 9 weken na de bevalling

 • Door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel binnen de academie

 • Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders

De Academie kan tot 4 keer per schooljaar een afwezigheid wettigen, bijvoorbeeld bij ziekte zonder medisch attest, of een afwezigheid omwille van een activiteit met de jeugdbeweging.

 

Overleg met je leraar en het secretariaat voor specifieke afwezigheden die hier niet worden vermeld.

 

Verdere info: 

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/aanwezigheid-en-engagement-in-de-academie